Tiráž

Tiráž
Zott SE & Co. KG
Georg-Zott-Straße 1
86690 Mertingen

Tel.: +49 9078 801 0
Fax: +49 9078 801 110
info(at)zott.de

Predstavenstvo
Frank Uszko
Anton Hammer
René Roth

Správna rada
Christine Weber
Simone Mack
Georg Weber

Predsedníčka správnej rady
Christine Weber

Právna  forma: komanditná spoločnosť
Sídlo: Mertingen
Registračný súd: Augsburg
HRA: 1376

DIČ:
DE 127849306
IČO:
111/183/51004

Komplementár
Zott Verwaltung SE
Sídlo: Mertingen
Registračný súd: Augsburg
HRB: 27002

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na spoločnosť ZOTT s.r.o. so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým spoločnosť ZOTT s.r.o. vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že spoločnosť ZOTT s.r.o. porušila jeho práva. Ak ZOTT s.r.o. odpovie na žiadosť spotrebiteľa zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia - www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a spoločnosťou ZOTT s.r.o., vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, ktorých hodnota neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
Spotrebiteľ môže podať aj sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Vylúčenie zodpovednosti

Vylúčenie zodpovednosti
Spoločnost Zott SE & Co. KG nenesie zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť či kvalitu poskytnutých informací na týchto webových stránkach. Nároky voči spoločnosti Zott SE & Co. KG vyplývajúce zo zodpovednosti za škody vecného či ideového typu spôsobené používaním či nepoužívaním poskytnutých informácií, príp. použitím chybných či neúplných informácií sú zásadne vylúčené, ak nejde zo strany spoločnosti Zott SE & Co. KG prekázateľne o zámer či hrubú nedbalosť. Všetky ponuky sú nezáväzné. Spoločnost Zott SE & Co. KG si vyhradzuje právo meniť, doplňovať, mazať alebo dočasne či definitívne zastaviť zverejňovanie častí stránok alebo celej ponuky bez zvláštneho oznámenia.

Odkazy a linky
Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme zodpovednosť za obsah externých linkov. Za obsah strán, na ktoré odkazujeme, sú zodpovední výhradne ich prevádzkovatelia.

Autorské právo
Autorské právo voči zverejneným, spoločnosťou Zott SE & Co. KG samotnou vytvoreným objektom zostáva majetkom spoločnosti Zott SE & Co. KG. Kopírovanie alebo použitie obsahu alebo tlačených publikacií nie je bez výslovného súhlasu spoločnosti Zott SE & Co. KG povolené.